పువ్వు- జయా
 పువ్వు
గడ్డిపువ్వో
గులాబీ పువ్వో
ఏ పువ్వయినా కావచ్చు
ఎన్ని పరిణామాలో చూసాకే
వికసిస్తోంది సుకుమారంగా
అలాగే
మనిషీ 
తన జీవితాన్ని 
తెలుసుకోవడానికి
అడ్డంకులెన్నింటినో
అధిగమించక తప్పదు
ఓ స్థాయికి చేరుకోవడానికి!!

కామెంట్‌లు