"మకరసంక్రాంతిపండుగ-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467

 01.
సీ.
వాకిటముగ్గులవర్ణకాంతులలర
సంక్రాంతివచ్చిందిసంతసమున
అప్పన్నబసవలహరిదాసుపాటగా
సంక్రాంతితెచ్చిందిసరిగమలని
పంటలుపండగాపరపతినిండగా
సంక్రాంతిమెచ్చిందిశాంతియంటు
ఉత్తరాయనమొందియుర్విపుణ్యమొసగ
సంక్రాంతిజేరిందిజయముజయము
(ఆ.వె.)
పల్లెసీమనుండిపట్టణంబువరకు
పిండివంటకాలతిండితినియు
కోడిపందెమాడిపాడుచుజనమంత
పండుగిలనుజేయుభాగ్యమలర!!!

కామెంట్‌లు