*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
90.
ఊహల భవితకు నాందీ
వ్యూహముతో కార్య దీక్షలున్నతి నిలుపున్
సాహసముత్సాహము:దా
సోహమ్మను శక్తిఫలము సుఖమయి మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు