సంక్రాంతి సాహితీసింధు సరళగున్నాల
సీ.మా*వేకువజామున వెలదులందరుగూడి
చక్కగావాకిళ్ళ సాన్పిజల్లి
ముత్యాలముగ్గులు ముంగిళ్ళనిండుగా
రంగులన్నియువేసి రతనమటుల
పల్లీలునువ్వులు పట్టీలుగాజేసి
ఉండలుగాకొన్ని వండుకొనుచు
అరిసెలు బూరెలు నంగురాలునుకొన్ని
సకినాలు మురికీలు చాలజేసి
నట్టింట పాలను ,ముట్టించి మంటను
పొంగించ

నింటిలో పొరులుసిరులు
పదమూడు పదమూడు పంచుచు నోములు
వాయనమ్మునునిచ్చి వాంఛదీర

తే.గీ*పూజలన్నియుజేసియు పుణ్యవతులు
నింట కాంతులు నిండగా,పంటపండ
నిండు ముత్తైదువులకిల నండ యనుచు
కోర సంక్రాంతి లక్ష్మియు కోర్కెదీర్చు
కామెంట్‌లు