"మొట్టమొదటిమహిళాఉపాధ్యాయురాలు శ్రీమతిశ్రీసావిత్రిబాయిపూలే వర్థంతి-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్--తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467
 01.
కం.
"సావిత్రిబాయిపూలే"
"స్త్రీవిద్యావ్యాప్తికొరకుశేముషితోడన్"
"చేవగపోరాడిగెలిచి"
"పావనచరితార్థినొందెభరతావనిలో"!!!

02.
కం.
"మహిళాభ్యుదయముకొరకై"
"మహిళలకునువిద్యనేర్పిమణిగావెలిగెన్"
"మహిళలుముందుండాలని"
"మహిళాస్వాతంత్ర్యమునకుమార్గముజూపెన్"!!!

03.
కం.
"ఆదర్శమహిళతానై"
"వేదనలెన్నియొభరించిప్రేమనుపంచెన్"
"మోదమ్మునుపంచిమురిసి"
"సాధించెనుకార్యములనుసత్కృషిచేతన్"!!!
కామెంట్‌లు