సూక్తులు - ( విషయము)సేకరణ- పెద్ది సాంబశివరావు

 @ విలువైన నవ్వులను నిరుపేద హృదయాలపై చిలకరించగలగాలి. యోగానంద
@విలువైన పనేది చేయాలన్నా హేతువును మాత్రమే సంతృప్తిపరిస్తే చాలదు. హృదయాన్ని కూడా కదిలించాలి. 
@వివాదం చాలాకాలం కొనసాగితే, ఇరుపక్షాలలోనూ తప్పులు ఉన్నాయని అర్థం. వాల్టేర్
@వివాదం చాలాకాలంపాటు కొనసాగితే, ఇరుపక్షాలలోనూ తప్పులు ఉన్నాయని అర్థం. వాల్టేర్
@వివాహాలు విఫలం కావటానికి కారణం ప్రేమలేకపోవటం కాదు, మిత్రభావం లేకపోవటమే.  ఫ్రెడ్రిచ్ నియట్ షె

కామెంట్‌లు