భూలోక బ్రహ్మ;-శ్రీమతి మంజీత కుమార్--బెంగుళూరు
ఆ చేతి స్పర్శ తగిలితే చాలు ఉపశమనం
ధీమాగా ఒక్కమాట చెబితే వెయ్యి ఏనుగుల బలం

భువి నుంచి దివికి వచ్చిన ధన్వoతరులు
సంజీవిని తెచ్చి కాపాడే నేటి హనుమంతులు
తలరాతను మార్చు అపర బ్రహ్మలు

తుచ్చ దేహానికి గాయమైన వేళ లేపనమై
అంటురోగాలు ఆవహించినప్పుడు వాక్సినులై
అవయవాలు పనిచేయనప్పుడు మానవ మేధస్సువై
సొంత కుటుంబమే ఆశలు వదిలేసిన సమయాన ఆశాజీవివై
రోగుల ప్రాణాలకు రక్షగా నిలుచు ఆపద్భాందవులు

ప్రపంచమంతా కరోనాతో ఇంటికే పరిమితమైతే
కుటుంబాన్ని వదిలి రేయింబవళ్ళు కష్టపడిన త్యాగధనులు
బతుకులకు భరోసా ఇచ్చి
మరుజన్మ ప్రసాదించిన మహానుభావులు

ఓపికే మీకు ఆభరణం
మనోధైర్యమే మీరిచ్చే దివ్య ఔషధం
తెల్లకోటు ధరించిన ఇహలోక దేవుళ్ళు
ప్రాణకోటికి రక్షణ కవచాలు

*******************


కామెంట్‌లు