బు.బూ.బె.బే (పాదాదిలో);-మమత ఐల--కరీంనగర్9247593432
తే.గీ
బురద నంటక కమలంబు బూయు నట్లు
బూడిదైమారి యజ్ఞ విభూదియిట్లు
బెరడు విడిపోయి చేరునీవిధిము నుదురు 
బేరసారాలు లేనిదీదారి నియతి

సమస్యా పూరణం
*చీరవిప్పిచూపెచిలిపిభార్య!*
ఆ.వె
బొంతవోలె దోచ వింత చీరనుజూసి
పక్కుమనుచు నవ్వ పండుముసలి
చెక్కపెట్టె తెరచి మక్కువైన పతికి
*చీర విప్పి చూపె చిలిపి భార్య*


కామెంట్‌లు