వశ్య మంత్రమె విద్య! "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచారవాణి: 99127 67098
👌సకల జనులందరికి

     వశ్య మంత్రమె  విద్య!

     బ్రహ్మాస్త్రమే విద్య!

              ఓ తెలుగు బాల!

             ( తెలుగు బాల పదాలు., శంకర ప్రియ.)

👌"విద్య" అనగా జ్ఞానము, మరియు విజ్ఞానము! అనగా
ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము, మరియు, భౌతిక విజ్ఞానములు రెండూ నేటితరం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి! 

👌విద్య.. సన్మానములు, రాచ మర్యాదలు పొందు బుద్ధిమంతులకు.. వశీకరణ మంత్రమైనది! వారికి మేలు చేకూర్చు చున్నదీ.. "విద్య"!

👌విద్య.. పట్టుదల )తో శత్రువులపై విజయము సాధించుటకు బ్రహ్మాస్త్ర మైనది! సంఘ సేవకులు, దేశ రక్షకులకు.. ఆత్మ స్థైర్యము, ధైర్యముల నొసంగు చున్నదీ "విద్య"!

⚜️ సీస పద్యము (పాదం) ⚜️

     పలురాచ మన్ననల్ బడయు వారికి, విద్య
యే "వశ్య మంత్రమై" యింపొసంగు!

       చలముతో వైరుల సాధించు వారికి,
విద్య "బ్రహ్మాస్త్రమై" విజయ మొసగు!

      ( "ఆశుకవి చక్రవర్తులు",  "అవధాన పంచాననులు"  శ్రీ కొప్పరపు సోదర కవులు., )

కామెంట్‌లు