నానీలు కోరాడ నరసింహా రావు

 మనము.... మనది 
. మేము... మాది 
     నేను... నాది 
        చివరికి...ఏదీలేదు !
    ******
ఓ గొప్ప గ్రంధం... 
  కావలసిన జీవితం !
    అయిపోయింది... 
       లెక్కలపుస్తకం... !! 
   ******
ఉన్న స్థితినుండి 
   అత్యున్నతస్థితికి 
      బాగాఎదిగాడు 
         మానవత్వం మాయం !
     *******
కని, పెంచటం....
    పూర్వ జన్మ పుణ్యం !
       పెంటమీద పారేస్తే ... 
          మూటగట్టిన పాపం !!
   ********
  మోజుతీరింది.... 
    వీడి పోయారు !
       కామ మైకాన్ని... 
         ప్రేమనుకున్నారుపాపం!!
     ********
కామెంట్‌లు