నెహ్రూజీ వర్థంతి , కందుకూరివీరేశలింగంపంతులు వర్థంతి-పద్యాంజలులు!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్చరవాణి:- 6300474467
 01.
తే.గీ.
ప్రప్రథమప్రధానిగతానుభరతదేశ
పగ్గములుపట్టిదేశముప్రజ్వరిల్లు
నటులముందుకునడిపించిపటుతరముగ
శాంతినేకోరెనెహ్రూజిసంతసమున!!!

02.
తే.గీ.
రాజశేఖరచరితనురమ్యముగను
ఆంధ్రకవులచరిత్రనునద్భుతముగ
నవయుగానికియందించినారివరుల
కష్టములుతొలగించెనుకందుకూరి!!!
కామెంట్‌లు