సమస్యాపూరణం;--మమత ఐల-కరీంనగర్9247593432
 *పాపము లేనిచో జగతి పాడయిపోవును నిక్కవంబుగన్*
ఉ.
రూపము చక్కనైనదని రువ్వడి జూపెడి దుర్గుణాలకై
దాపున మొట్టికాయలిడు దాతలు జేరుట సవ్యమే గదా
కోపము జూపవచ్చు మరి గుండెల సూదులు గుచ్చువారి కీ
*పాపము లేనిచో జగతి పాడయిపోవును నిక్కవంబుగన్*

కామెంట్‌లు