"త్త" ఒత్తు బాల గేయం(అత్తఫోజు);-గుండాల నరేంద్రబాబు -సెల్: 9493235992.

  కొత్త కుండలో నీరు త్రాగు
ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగు
చెత్త కుండీ నెపుడు వాడవోయి
తొలకరిలో విత్తనం నాట వోయి
ఆడపిల్ల అందాల పూల గుత్తి
ఎదురు తిరిగితే అదే పదునైన కత్తి
గుత్తి వంకాయ రుచి చూడరా
అత్త పెత్తనం మహా ఘాటు కనరా
మత్తులో తూగువాని పాట్లు చూడరా
చిత్తుగా ఓడినోడి కుంగుబాటు కనుమురా
సుత్తితో ఎవరినీ కొట్టబోకురా
పత్తి చేను సొగసు చూసి పరవశించరా
 మా అత్త నడక కన్నా ఆ నత్త మేలురా
మా మేనత్త మహా పోట్ల గిత్తరా
ఆమె ముందు ఒంగోలు గిత్త ఎంతరా
కొత్తల్లుడి  కొత్త కారు కోర్కె చూడరా
అత్త ఫోజు ముందు అతను దిగదుడుపేరా
 
================================
గుండాల నరేంద్రబాబు -సెల్: 9493235992.
తెలుగు పరిశోధకులు 
శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి. 

కామెంట్‌లు