చిట్టిపాప;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
ఎంత చక్కనిదోయి
ఈ చిన్నిపాప
తెల్లవారి వెలుగోయి
ఈ చిట్టిపాప

ఎంతలేసి కన్నులోయి
ఈ బుజ్జిపాపకు
దీవెన లివ్వండోయి
ఈ బుజ్జాయిపాపకు

ఎవరి పూజాఫలమోయి
ఈ అందాలపాప
కళ్ళను కట్టేస్తుందోయి
ఈ అమాయకపాప

పూలప్రక్క నున్నదోయి
ఈ పసిడిపాప
మనసుల దోచుకుంటున్నదోయి
ఈ పాలుకారేటిపాప

ఏమి చూస్తున్నదోకాని
ఈ ముద్దులపాప
అబ్బురపరుస్తున్నదోయి
ఈ మురిపాలపాప

కవిత వ్రాయమంటుందోయి
ఈ చక్కనిపాప
గుర్తుంచుకోమంటున్నదోయి
ఈ చిన్నారిపాప


కామెంట్‌లు