చిత్రస్పందన //;-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.-పూణే. మహారాష్ట్ర
 కందము //
యదుకుల మోహన కృష్ణా!
చదువే పరమార్ధమనుచు జగతికి తెలుపన్
గదిలితి వయ్యా!బడికని
పద పద!నిన్ననుసరించి వచ్చెద కృష్ణా!//


కామెంట్‌లు