చిన్న కాకి (బాలగేయం);-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
ఎగురు ఎగురు ఓ చిన్న కాకి 
ఎగురు ఎగురు ఓ చిన్న కాకి 
నీ చుట్టూ తిరుగు 
నీ చుట్టూ తిరుగు !!ఎగురు!!

మెల్లగా మెల్లగా నీ ముక్కు చూపించు
!!ఎగురు!! 

మెల్లగా మెల్లగా నీ కళ్ళు చూపించు
!!ఎగురు!!

మెల్లగా మెల్లగా నీ కాళ్ళు చూపించు
!!ఎగురు!!

మెల్లగా మెల్లగా నీ రెక్కలు చూపించు
!!ఎగురు!!

మెల్లగా మెల్లగా నీ తోక చూపించు
!!ఎగురు!!

మెల్లగా మెల్లగా నాట్యం చేసి చూపించు
మెల్లగా మెల్లగా నాట్యం చేసి చూపించు
!!ఎగురు!!


కామెంట్‌లు