.భారతీయ రాణి రుద్రమదేవి - ఎం. వి. ఉమాదేవి
ఆట వెలదులు 
============

కాకతీయ రాణి కలికి రుద్రమదేవి 
పురుషవీరతలను పొందెనిజము 
రుద్రదేవునిగను రూపించె చిననాట
యుద్ధవిద్యనేర్చె యువతిగాను !

ఓరుగల్లు రాణి యోర్పుతో పా లించె 
పురుషవేషమందు పుడమినేల 
కుట్రదారులకును కుటిలత ద్రుంచియు 
భద్రు పెండ్లియాడె భవ్య ముగను !

ఇంటిదొంగలపని నీమెపట్టియుజూసె 
తరిమికొట్టెరిపుల తరుణితాను 
రాజ్యరక్షణకును రాణిగన్ కృషిజేసె 
చరితనందు నిల్చి చక్కగాను !!

కామెంట్‌లు