మాతృ వందనము:--గంగామాత.. గోమాత-- "శంకర ప్రియ.,"సంచార వాణి: 99127 67098

    పరిశుద్ది కావించు
     ప్రాణదాత్రి, పావని
     "గంగమ్మ" యే తల్లి
      భాగీరధీ గంగ (1)
           
      కైమోడ్పు భవానికి
      కైవల్య దాయినికి
      కల్యాణికి, జననికి
      కలిదోష హారిణికి (2)

     🚩గోమాత 🚩

🙏దేవతల స్వరూపిణి
     గోవు, భువి మాలక్ష్మి 
    "గోమాత"యే తల్లి
     గోవిందుని రూపిణి (1)
           
     అభివందన మంబకు
     అమృతదాయిని, సిరికి 
     శ్రీకరికి, శాంకరికి
    "శంకరప్రియ"సతికి (2)

  (కవితాప్రక్రియ: ఇష్ట పది)

కామెంట్‌లు