వాగర్ద రూపులు;-"శంకర ప్రియ"., శీల.,సంచారవాణి: 99127 67098
 🙏"వాక్కు" రూపుడ వీవె!
     "అర్ధ" రూపుడ వీవె!
      పార్వతీ పరమేశ్వర!
           శ్రీ సాంబ! సదాశివ!
( సాంబశివ పదాలు., శంకర ప్రియ., )
👌శ్రీశివ పార్వతులే.. మనకు ఆది దంపతులు! ఈ చరాచర ప్రపంచముయొక్క సృష్టికి, పోషణకు, సంహారములకు; మూలకారకులు! కనుక, ఈ జగతికి "తల్లి దండ్రులు"!  అందుకే, శ్రీ ఉమా మహేశ్వరులకు.. రెండుచేతులను జోడించి, నమస్కరించు చున్నాము, మనమంతా!
👌 మహాకవి, కాళిదాసు.. "రఘు వంశము", మహా కావ్యము నందు;  వాక్కు, అర్ధముల శక్తిని అనుగ్రహించమని; సాంబశివుని ప్రార్ధనా శ్లోకముతో..  "మంగళాచరణము" కావించారు. 
      "వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ
      వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే!
      జగతః పితరౌ వందే
      పార్వతీ పరమేశ్వరౌ!!"...
అని, "శబ్దార్థ స్వరూపులు"గా; శ్రీ శివాశివులను ప్రస్తుతించారు! వారిరువురు.. "శబ్దములు, భావములు" రెండూ.. విడదీయరాని సంబంధము కలిగి యున్నట్లుగా; "ఏక స్వరూపులు"గా, దర్శించారు! ఆ విధముగా.. శ్రీపార్వతీ పరమేశ్వరులను, భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రార్ధన కావించారు! కవికుల గురువైన కాళిదాసు!
    ⚜️తేటగీతి పద్యము⚜️ 
🙏పార్వతీ దేవియే వాక్కు, పరమ శివుడు
     అర్థ రూపమ్ము నగుచును, అలరు చుండ;
     ఆది దంపతు లనుచును నాదు మదిని
     భావనమ్మును జేసెద, భక్తి మీర!
  (  కోడూరి శేషఫణి శర్మ., )

కామెంట్‌లు