ఎనలేని సౌఖ్యమును బొందండి ;కోరాడ నరసింహా రావు !

 నీవు సుఖభోగివి కావాలంటే 
  నిజయోగివి కావాలోయ్ !
యోగం లోనే  ఆరోగ్యం... 
   యోగంలోనే  ఆనందం !!
 యోగం సన్యాసులకే కాదు... 
   సంసారులునూ అభ్యసించి 
      తరించుమార్గమ్మిది !
యోగమున్నదివివిధవిధమ్ముల
అందులో అతి ముఖ్యమైనవి  
కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము 
సంసార రాజయోగములు ప్రధా నమ్ములు...!
సంసార రాజయోగమే సమాజ
మునకు సర్వోత్తమము !
స్త్రీలు,పురుషులు,పిల్లలు,పెద్ద 
లుఎవరైనా, ఇదిచేయవచ్చును
 పద్మాసనమున స్థిరచిత్తముతో 
భ్రూమధ్యమ్మున దృష్టిని నిలిపి 
శ్వాస పైననే ధ్యాసను ఉంచి... 
 నాసికద్వారా క్రమపద్ధతిలో ప్రాణవాయువును లోనికి పీల్చి 
ప్రాణ, వ్యాన, ఉదాన, సమాన 
అపానాదులౌ...పంచ ప్రాణము ల ఏకముజేసి, మూలాధార స్థా నములోన ముడుచుకుని యు న్న కుండలిని ని, మేలుకొలిపి... 
 స్వాధిష్టాన, మణిపూరక,అనా హత,విశుద్ధ లనుదాటించి,భ్రూ మధ్యమునత్రికూటమ్ములో.... కొలువైయున్న....ఆఙ్ఞాచక్రమునకు జేర్చి ఆ యాజ్ఞాచక్రముఛే  దింప జేసి ప్రాణశక్తి యప్.కుం  డ లిని సహస్రారమున ఐక్య ముజేసి కఠోర దీక్షతో కాపాల మ్మును భేదించి... మోక్షము బొందగ ప్రయత్నింతురు క్రియా యోగులు !
   పూరక, కుంభక, రేచక క్రియ లతో... ఈ మోక్షమునకే బ్రయ త్నింతురు, హఠ యోగులు !
   సంసారులసహజయోగమున 
  ఇట్టి పాట్లేవీ పడకుండగానే... పరిపూర్ణ  ఆయురారోగ్యముల తో సుఖ, సంతోషములఆనంద ముగా బ్రతుక వచ్చును !
సుఖాసనమ్మునస్థిరముగకూచు ని..క్రమపద్ధతిలో శ్వాస క్రియ జరుపుతూఆశ్వాసపైననేధ్యాస ను ఉంచుతూ...ప్రతిరోజూ సమయ పాలనతో  అభ్యసిం చిన ఊహించలేని ప్రయోజ నమ్మే ఒనగూరు.... !
    మేల్కొనండి మిత్రులారా..... 
యోగాభ్యాసము గావించండి !
ఎనలేనిసౌఖ్యమునుబొందండి. 
      *******
కామెంట్‌లు