నిజమైన తండ్రి @ - కోరాడ నరసింహా రావు
 కన్నది  తల్లే...., ఐనా 
   కారకుడు  తండ్రే... !
తల్లి  నవమాసాలు  మోసి... 
      జన్మనిస్తే..., 
  తండ్రి, బిడ్డలబరువు,బాధ్యత లనుచివరిదాకామోసీ,కుటుంబ  సుఖము, సంతోషము ,అభివృ ద్ధుల కోసమే...అహర్నిశలూ పరితపిస్తాడు !
      తండ్రి అనే బింబానికి, ప్రతి బింబాలె పిల్లలు ! తనప్రతిబింబాలను చూసుకుం టూ పరవశించిపోయేవాడే... 
నిజమైన తండ్రి... !!
       ******

కామెంట్‌లు