ఆపువ్వును చూడు;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
ఆపుష్పం
ఎంతచక్కనో
ఆపరిమళం
ఎంతఘాటో

ఆరూపు
ఎంతవింతయో
ఆరంగు
ఎంతవిచిత్రమో

ఆతేనెకు
ఎంతతీపో
ఆతేటికి
ఎంతానందమో

ఆపువ్వుకు
ఎంతప్రేమో 
ఆజీవితం
ఎంతధన్యమో

ఆతోటకి
ఎంతపచ్చదనమో
ఆవాతావరణం
ఎంతాహ్లాదకరమో

వదలను వదలను
ఆపువ్వును వదలను
కదలను కదలను
ఆపువ్వునుండి ప్రక్కకుకదలను

పూబాలతో
ఆటలాడుతా
పూలకన్యతో
పాటలుపాడుతా

చేతిలోకి
తీసుకుంటా
సంతోషంలో
తేలిపోతా

మనసులో
దాచుకుంటా
సహవాసములో
పొంగిపోతా

పువ్వులలోకంలో
పయనిస్తా
ఆనందలోకంలో
విహరిస్తా


కామెంట్‌లు