చిత్ర స్పందన //-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
 అందమొలికించె నిండుగ నాగులాబి
విరుల గాంచగా మదిలోన   వేడ్క కలిగె 
చిట్టి పాపాయితలపైన పెట్టి చూడ
ముద్దు మురిపాల చిన్నారి మురిసె నపుడు //


కామెంట్‌లు