పతనమూలం;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.

 బాల పంచపదులు
===================
1.అహంకారం పతనమూలం!
   త్రేతాయుగం లంక నాశనం!
  ద్వాపరయుగం కులక్షయం!
   కలియుగం మనిషి పతనం!
 అహంకారం,
             పతనమూలం,రామా!
2.అహంకార వశం జీవనం!
   మావటిలేని మదగజం!
   రౌతులేని  పెంకిగుర్రం!
  సేనానిలేని గొప్ప సైన్యం!
  అహంకారం ,
         పతనమూలం, రామా!
3.అహం ఉండాలి,
                   కారం కూడదు!
   అహంభావం,
                   దరి చేరరాదు!
   చేరితే వివేకం,
                  పని చేయదు!
  వివేకం లోపం ,
              బతుకు నడవదు!
   అహంకారం,
         పతనమూలం, రామా!
4.ఆత్మవిశ్వాసం అవసరం!
   మితిమీరితే అహంకారం!
 లోపిస్తే ఆత్మన్యూనత కారకం!
 సరిపాళ్ళలో విజయ సాధనం!
  అహంకారం,
          పతనమూలం, రామా!
_________

కామెంట్‌లు