నానీలు : కోరాడనరసింహారావు

 (1)
   సకల చరాచర జగతిని 
     తనలోనే...!
        అద్భుతం.... 
          ఆకాశాoడము  !!
     *******
(2)
   వాయువు, అగ్ని 
     జలము, పృధివి 
        అన్నింటికీ ఆధార భూతం 
           ఆకాశమే... !
       *******
(3)
ఉండీ... లేనట్లు 
   లేకయే... ఉన్నట్లు 
     సూర్య, చంద్రులే కళ్ళై !
         దైవమే గగనం ! !
   ********
(4)
గాలి, వెలుతురు 
  వర్షం - హర్షం 
    ప్రాణికోటికి సర్వానుగ్రహి 
       గగనమే... !
    ******
(5)
ఆకాశము లేక 
   గాలి, నిప్పు, నీరు, నేల 
      ఉండబోవు... !
         ప్రాణికోటిoక్కెక్కడ  !?
     *******
(6)
   ఓజోన్ కి చిల్లులు 
     ఆకాశానికి ఆగ్రహం 
        మాడి పోతోంది 
             భూగోళం !
       ******
కామెంట్‌లు