పిల్లలు;-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 చిన్ని చిన్ని పిల్లలు 
చిన్నారి బాలలు 
తెలుగు తల్లి పిల్లలు 
వెలుగు నింపు దివ్వెలు
పెద్దవారి ఆశలు
నెరవేర్చే పిల్లలు !!

కామెంట్‌లు