మల్లీ మాఊరిమల్లీ!;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
మల్లీ మాఊరిమల్లీ
మాటలూ చెప్పింది
మనసునూ దోచింది
మల్లీ మాఊరిమల్లీ  ||మల్లీ||

మాపుటేళకు రమ్మంది
మల్లేపూలను తెమ్మంది
మాటుచోటుకు రమ్మంది
ముచ్చటగతయారయి రమ్మంది ||మల్లీ||

ముచ్చటలు చెప్పింది
ముద్దులును ఇచ్చింది
మనసార నవ్వింది
మురిపెమూ చేసింది  ||మల్లీ||

మరుసటిరోజున రమ్మంది
మంచిచీరెను తెమ్మంది
మొహమాట మొద్దంది
మోసమూ చెయ్యొద్దంది ||మల్లీ||

మురిసిపోదామంది
మెరిసిపోదామంది
మాటివ్వమంది
మరచిపోవద్దంది  ||మల్లీ||

మూతిముడవద్దంది
మౌనమూదాల్చొద్దంది
ముక్కుమీదకోపమొద్దంది
మాటిమాటికి అలగొద్దంది ||మల్లీ||

మమతను చాటింది
మోహినీ అయ్యింది
మాత్సర్యమొద్దంది
మిడిసిపాటొద్దంది ||మల్లీ||

మాఘమాసమొచ్చిందంది
మనుమాడదామంది
ముహూర్తమును పెట్టించమంది
మెడవంచుతా తాళికట్టామంది ||మల్లీ||


కామెంట్‌లు