వ సుం ధ ర; -పాదాదిలో;--సాహితీసింధు సరళగున్నాల

 వర్షధారలోన హర్షమ్ము పెంపొంద
సుందరమ్ము పెరిగె  శోభగలిగె
ధరణి పులకరించె తాదాత్మ్యమునుపొందె
రక్షజేయ జలము రక్షితమ్ము
కామెంట్‌లు