సమస్య:-;-సాహితీసింధు సరళగున్నాల

 పలుకాడకయున్న సభన పరువేనిలుచున్
===========================
కం*పలువురుపండితులున్నను
తెలియని వారెవ్వరైన ధీయుతుడంచున్
తెలిసీ తెలియక తెలుసని
పలుకాడకయున్న సభన పరువేనిలుచున్
కామెంట్‌లు