పద్యం ; మమత ఐలకరీంనగర్9246593432
 దత్తపది:- ఆన..వాన..కాన..మేన
ఉ.
*ఆన* తి నిచ్చె పుత్రుడని యల్పులు జేరగ వెన్నుపోటుకై
*వాన* కు ముద్దగా తడిసి వారునుగానని మౌనమైనచో     
*కాన* ల నెట్టివేయుదురు కళ్ళను గప్పుడిచాటు త్రోవలో
*మేన* తు నమ్మరాదెపుడు  మిక్కిలి కౄరత వెంబడించగన్కామెంట్‌లు