అందరిమాస్టారు;- డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.
 బాల పంచపదులు
==============
1.దేహానికి వ్యాయామవిద్య!
    మెదడుకి అక్షరాలవిద్య!
   దేహం,మెదడుల సయోధ్య!
   పిల్లలు నేర్చే సమగ్రవిద్య!
అందరివాడు,
              ఆటలరేడు,రామా!
2.ఒక్కో సబ్జెక్టు,
                  ఒక్కో మాస్టారు!
   ఆటలన్నింటా,
                  ఆయనే మాస్టారు!
  పిల్లలంటారు,
                ఆయనే మా"స్టార్"!
  ప్రధానోపాధ్యాయుడి,
                            సపోర్టర్!
  అందరివాడు,
              ఆటలరేడు, రామా!
3.పాఠశాల దినచర్య,
                            ఆద్యుడు!
  రోజంతా క్రమశిక్షణ,
                            రక్షకుడు!
  ఆటల్లో నైపుణ్యాల,
                            శిక్షకుడు!
  అందరికి ఆయన,
                        ఆత్మీయుడు!
   అందరివాడు,
         ఆటలరేడు, రామా!
4.ఆటల మాస్టారు,
                   పాఠశాల నవ్వు!
   ఎంత శ్రమించినా,
                    వాడని పువ్వు!
   ఆయన ఈల,
                హెచ్చరిక రువ్వు!
    బడిలో నిశ్శబ్దం,
                ప్రత్యక్షం అవ్వు!
    అందరివాడు,
              ఆటలరేడు, రామా!
5.ఆ మాస్టారి,
               ప్రతిభాసంకేతాలు!
    పిల్లలు గెలిచిన,
                          పతకాలు!
    అవి వారి భావి,
                     ప్రయోజకాలు!
    బడికి ఎగిరే,
                    కీర్తి పతాకాలు!
   అందరివాడు,
           ఆటలరేడు, రామా!
_________


కామెంట్‌లు