చేసేస్తాం ;- డా. గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్
బాలబాలికలం మేము
భావిపౌరులం మేము
నచ్చని పనులు మేముచేయము
ఇష్టమైనవే చేస్తాము 
!! బాల!!
కోపము శాపము మాకునచ్చవు
అల్లరి పనులే మాకిష్టం 
బలవంతాలు మాకునచ్చవు
ఆటా పాటా మాకిష్టం  
!!బాల!!
బడితెపూజలు మాకునచ్చవు
కథలూ నవ్వులు మా కిష్టం 
తొడపాశాలూ మాకు నచ్చవు 
మెదడుకు పదును మాకిష్టం 
!!బాల!! 
నాల్గుగోడలూ మాకునచ్చవు 
ఆరు బయలే మాకిష్టం 
మారణ హోమం మాకు నచ్చవు
సత్యాహింసలు మాకిష్టం 
!!బాల!!
దౌర్జన్యం కాఠిన్యం మాకు నచ్చవు 
దయ జాలి మాకిష్టం
అన్యాయాలు ఆవేదనలు మాకునచ్చవు
ప్రేమానురాగాలే మాకిష్టం 
!!బాల!!

కామెంట్‌లు