మినీలు @ వేదాంతోదాసీనం @ కోరాడ నరసింహారావు

 జీవితం లో... ఓటమిలతోనే 
వంటబడుతుంది వేదాంతం!
అది వంటబట్టినాక...    విజయాలలోనూ కనిపించేది ఉదాసీనం... !!
      *******
          @ అందుకే... !@
             @@@@@
కష్టాలొచ్చినపుడల్లా దేవుడ్ని తలచుకుని దుఃక్కిస్తాడు వాడు 
అందుకే... వాడ్ని కష్టాలు వదలవు !
   సుఖం కలిగిన ప్రతిసారీ... తనపై ఆ దేవునికున్న దయను
 తలచికృతజ్ఞతాభివందనములు 
సమర్పించుకుంటాడు వీడు 
అందుకే..వీడ్ని సుఖాలువీడవు.
         ******
        @ వీడని కష్టాలు @ 
            @@@@@@
చేసిన పాపాలు పోవటానికి... 
ఎన్నెన్ని పూజలు చేసాడు !
  ఐనా ఇన్నిన్ని కష్టాలా... !?
పాపాలు చెయ్యటం ఆపలేదుగా.... !!
      ******
కామెంట్‌లు