అపర భాస్కరులు (చిత్రకవిత) కోరాడ నరసింహా రావు !

 ఈ భువినే... దివిగా మార్చే... 
  చైతన్య శ్రామిక మార్తాoడు లు వీరు.... !
    చీకట్లనువిదిలించి,వేకువతోనే 
 తట్టా,బుట్టా,పలుగు,పారలు 
వారి దివ్యశస్త్రాస్త్రాలతోబయ లుదేరి...చిందించిన చెమట చు క్కలే అత్తరైపరిమళించునటుల
వికారాలకు అపురూపఅందాల
నిస్తూ... సుఖ, ఆనందాలను ఈ ప్రపంచానికి పంచిపెడుతూ 
        కూలిడబ్బులకష్టంపొయ్యి మీదికి సమకూర్చిందన్న ఆనం దంతో... పొయ్యి కిందికి ఎండు పుల్లలను ఏరి...తట్టలలో సర్దు కుని, అల్పసంతోషపు సంతృప్తి 
తో... ఆనందంగా, ఇంటిముఖం పట్టినారుపొద్దుగూకు వేళకు !
  
నేటికింకసేదదీరి,నవచైతన్యముతో రేపటి తమ పొట్టకూటి పనులకు,పునరంకితమవ్వగా...నేటికిఁక స్వస్తి చెప్పే...  ఈకర్మ యోగులు !
      వీరు  అపర భాస్కరులు  !!
      ******
కామెంట్‌లు