దత్తపది ;-ఎం. వి. ఉమాదేవి
 చేను, గట్టు, చెట్టు, పుట్ట 
==================
) ఆ.వె
(చేను)నుండి వచ్చి చెనగకా యలదెచ్చి 
(గట్టు )మీద రైతు పెట్టెమూట 
(చెట్టు) మీది కోతి యిట్టెజూసిదిగెనె 
యాశ  (పుట్ట )సంతు యడిగితినిరి !

కామెంట్‌లు