చిత్రం ; అభిజ్ఞ 7వ,తరగతి,జి.ప.బాలికల ఉ.పా.కొండపాకజిల్లా .సిద్దిపేట 

కామెంట్‌లు