తపాలా పెట్టె;- దుంపాలా. రాజేష్-8వ తరగతి- ఇంజాపూర్-చరవాణి 9392576737
లేకుండేలేకుండే
 నాటి కాలంలో
 సెల్ఫోన్
లేకుండే...!

 లేకుండే లేకుండే నాటి కాలంలో తపాల
పెట్టే లేనిది ఏ
ఉత్తరం లేకుండే...!

తెలియక పోతుంటే తెలియకపోతే నాటి కాలంలో 
తపాల పెట్టలేనిది దూరంలో ఉన్న వాళ్ళకి 
ఏ విషయం తెలియక పోతుంది..!


 ఉపయోగపడి నుండే ఉపయోగపడి నుండే 
నాటి కాలంలో తపాల పెట్టె ఉపయోగపడుండే...!

 తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి తపాల పెట్టకు ఉన్న
 విలువను మనం కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి...!

********
కామెంట్‌లు