దరహాసం;-కొప్పరపు తాయారు;-9440460797
          నగుమోము గన లేని నా జాలి
         తెలిసి నను బ్రోవ రాగదయ్యా!
         అని వేడే త్యాగరాజు!
         చిరునవ్వులు చిందించు
         బోసి నవ్వుల పాపల మోములు
         భగవంతుని స్వరూపాలు;.   

         చిరునవ్వు చిందించగా, చిరు ఆశ,
          ఆశతో నింపు నవ్వుల పువ్వులు,
          ఆత్మీయత అనురాగాలతో.
          మది భావాల మహనీయుత నింపు
          మనోగతాల సంతోషం!!

          మహిమాన్విత మహా బ్రహ్మాస్త్రాలు
          చిరునవ్వులు! 
          అమ్మ చిరునవ్వులు సేదదీర్చి తనివినిచ్చు,
          నాన్న దరహాసం ఉత్తేజ పరిచి బలం పెంచు
          అందరితో ప్రేమపంచు కోను చిరునవ్వులు
          ఒక  సమ్మోహన  బ్రహ్మాస్త్రం  దివ్యం!!
 
          చిరునవ్వుల శ్రీ కృష్ణుని మోముని
          చిద్విలాసంగా  వర్ణిoచె ,
          అందరి మనసు తెల్లనయితే 
          ఆశలు  నవ్వుల పువ్వులు పూయించు,

         ప్రియుని చిరునవ్వు పేయసికి బహుమతి
         అయితే, ప్రేయసి చిరునవ్వు ప్రియుని శ్వాస,
         నవ్వు,నవ్విoచు ,నవ్వులపాలుకాకు
         రమణీయత పెంచు, రమ్యంగా జీవించు!!!
          
         చిరునవ్వు  ఒక ఆ భరణo,
          దరహాసం  ఒక అందం,
         అందుకే ఆ నవ్వుల సౌరభాలు
         అందరితో  పంచుకుందాం
         ఆత్మీయత పెంచుకుందాం.
-----------------------------------------------
కొప్పరపు తాయారు;-
17/462,బి3,ఎన్.వి.ఆర్.స్ట్రీట్
నెహ్రూ నగర్
మదనపల్లె (అన్నమయ్య,జిల్లా)
పిన్:527435
ఫోన్:9440460797

కామెంట్‌లు