సామాజిక జీవన మూలం!;-డా. పి. వి. ఎల్. సుబ్బారావు, 9441058797
బాల పంచపది
=============
1. సృష్టిలో మనిషి సంఘజీవి!
   వ్యక్తులు కలిసి కుటుంబము!కుటుంబాలుకలిసి సమాజము!
జీవనము సామాజికజీవనము!
ఉమ్మడి కుటుంబం,
         చిన్న సమాజం, రామా!

2. సామాజిక జీవనము!
  మానవ జీవన ధర్మము! సమాజాన మెలిగే మర్మము! మనిషితెలియుటఅవసరము !
ఉమ్మడి కుటుంబం ,
        చిన్న సమాజం, రామా!

3.ఉమ్మడి కుటుంబ సూత్రము!
  కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము! 
 నలుగురుతో కూడి జీవితము! బాధ్యత నిర్వహణ ముఖ్యము!
ఉమ్మడి కుటుంబం ,
   చిన్న సమాజం ,రామా!

4. రక్తసంబంధం బలోపేతము!
 ఉమ్మడి కుటుంబ రహస్యము!
   ఏకాకి జీవితం వర్జితము!
  ఉమ్మడిబతుకు సచ్ఛరిత్రము!
  ఉమ్మడి  కుటుంబం,
         చిన్న సమాజం, రామా! 

5. సామాజిక జీవన శిక్షణ!
     వ్యక్తికి సహజరక్షణ !
     చక్కగా సాగేపోషణ !
     బాధ్యతల స్వీకరణ!
     ఉమ్మడి కుటుంబం,
     చిన్న సమాజం, రామా!

6. ఉమ్మడి కుటుంబాలు,
                  దూరము!
   వ్యక్తి కుటుంబాల ,
                       కాలము!
   పంచుకోవడం,
                       ఎరగము !

 తాము బతకడమే,
                         గగనము!
 ఉమ్మడి కుటుంబం,
      చిన్న సమాజం, రామా!

7. వృద్ధులకి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్!
    శిశువులకి తెరిచిన క్రచెస్!
    పిల్లలకి ఎన్నో కాన్వెంట్స్!
   ఉమ్మడి కుటుంబం బ్రాంచెస్!
   ఉమ్మడి కుటుంబం,
        చిన్న సమాజం రామా!

________
.

కామెంట్‌లు