పంచ కళ్యాణి!-- పరుగుల రాణి!;-డా. పి. వి. ఎల్ .సుబ్బారావు, 9441058797.
బాల పంచపది
============
1. పిల్లల ఆటలలో గుర్రము!
    రాజుల వేటలలో గుర్రము!
    సైన్య పురోగమనం గుర్రము! 
 అదిలిస్తే మరి ఆగదు గుర్రము!
  గుర్రం వేగ చిహ్నం ,
            శౌర్యతేజం, రామా!

2. ఓనాడు ఒంటెద్దు బండి!
   తోడుగా రెండెద్దుల బండి!
  వచ్చింది మరి జట్కాబండి!
 టకటక పరుగులు కదండి!
 గుర్రం వేగ చిహ్నం,
        శౌర్యతేజం, రామా!

3. యోగాశ్వం ,
    లవకుశులు యుద్ధము ! 
   రాముడినే,
        ఎదిరించిన వైనము!
    ఫలించని 
       మారుతి రాయబారము ! 
     సీతమ్మ,
               చేసిన పరిష్కారము!
   గుర్రం వేగ చిహ్నం ,
             శౌర్యతేజం ,రామా!

4. కురుక్షేత్రాన విజయసారథి!
   నాలుగు గుర్రాల రథసారథి!
  విజయుని విజయరథమది!
   దిగ్విజయం అందించినది!
   గుర్రం వేగ చిహ్నం,
           శౌర్య తేజం, రామా!

5. "చేతక్ ",
        రాణాప్రతాప్ గుర్రము!
     బజాజ్ స్కూటర్,
              సుందర నామము!
    యువకుల ,
                సుందర స్వప్నము!
   రహదారుల,
               నడిచే లోహాశ్వము!
  గుర్రం వేగ చిహ్నం,
         శౌర్యతేజం , రామా!

6. చదరంగం ఆటలో గుర్రము!
 అడ్డంకుల్ని దాటే నైపుణ్యము!
 ఆటలో ఉంటే చాలు గుర్రము!
మన గెలుపు మరి ఖాయము!
 గుర్రం వేగ చిహ్నం,
        శౌర్యతేజం, రామా!

7. సూర్యుడికి ,
            ఏడు గుర్రాల రధము!
    అశ్వదళం ,
                     రాజుకి బలము!
    అశ్వదళం,
              రాష్ట్రపతి గౌరవము!
  ,
   మనసు గుర్రం,
                  నీతి సరి కళ్ళెము! 
గుర్రం వేగ చిహ్నం,
          శౌర్యతేజం ,రామా
_______

 

కామెంట్‌లు