ఆనంద మండలం!;-డా. పి. వి. ఎల్ .సుబ్బారావు, 9441058797.
బాల పంచపది 
===============
1. శివుని నెత్తిన నెలవంక!
 అమ్మవారి నెత్తిన నెలవంక! 
ప్రతినెలా పున్నమి మనవంక! 
అందరికీ హాయి తలమునక!
అందాల సోగ్గాడు ,
         తారల రేడు , రామా!

2. మామ కాని మామ,
                    చందమామ!
   ఆకాశాన ఇల్లున్న,
                     మేనమామ!
   చిన్నప్పుడు కథల,
                    చందమామ !
   పెద్దయ్యాక ప్రేమల,
                    చిరునామా !
    అందాల సోగ్గాడు,
             తారల రేడు, రామా!

3. రోదసి దాటిన,
                మనిషి  జ్ఞానము !
   గ్రహాలు తెలిసిన,
                 మనిషి జ్ఞానము!
  చంద్రుడిపై,
               కాలిడిన విజ్ఞానము !
  చంద్ర జ్ఞానం, 
                   మన విజ్ఞానము.!

  అందాల సోగ్గాడు,
         తారల రేడు, రామా!

4. భూమండలం,
                  చంద్రమండలము!
  కాలమానం ,
                     చంద్రమానము!
 భవిష్యత్తులో ,
                    చంద్రయానము!
 పర్యాటకులుగా ,
                 మన ప్రయాణము!
అందాల సోగ్గాడు ,
             తారల రేడు, రామా!

5. తెలియాలి చంద్రకళలు!
    శుక్లపక్ష,  కృష్ణపక్షాలు!
   వృద్ధి, క్షయాలు సహజాలు!
   చందమామ సందేశాలు!
   అందాల సోగ్గాడు,
           తారల రేడు,రామా!

6.ఉపగ్రహం,
        ఉపశమనగ్రహము!  
   చల్లదనం ,
                ప్రసరిస్తుంది !
    వెన్నెల ,
            హాయి కలిగిస్తుంది!
    మనసు ,
                మైమరిపిస్తుంది !
   అందాల సోగ్గాడు,
         తారల రేడు ,రామా!

7. నెలనెల నేల వెన్నెలవాన!,
    ఆకాశాన వెండిషామియాన!
     షికారు చేసిన, నదీ తీరాన!
    మరి స్వర్గమే ఇల వెలిసేన!
    అందాల సోగ్గాడు,
      తారల,రేడు , రామా!
________


కామెంట్‌లు