నవ్వే పువ్వు!;-డా. పి .వి .ఎల్. సుబ్బారావు, 9441058797.
బాల పంచపది
=============
1. పొద్దు వైపు తిరిగి,
                    నవ్వే పువ్వు!
   ఆది  చూపాలి,
              ప్రతిరోజు నువ్వు!
   నీ ముఖాన ,
                  చెరగని నవ్వు!
  రోజంతా అదే,
               ఆనందం రువ్వు!
  నీ నవ్వే,
      నీకు బలమవ్వు, రామా!

2.  పొద్దు తిరుగుడు,
               పువ్వుల చేను!   
    చూసినంత ,
             పరవశించు మేను!
   అందమైన పువ్వుల,
                      మాట విను!
   వెలుగుల సావాసం,
                       చేయమను!
   నీ నవ్వు,
     నీకు బలమవ్వు, రామా !

3. పొద్దుతిరుగుడు పువ్వై,
                 చూడు తూర్పు!
   వెలుగుల్ని ఆహ్వానించే,
                     నీ నేర్పు !
  తప్పదు జీవితాన ,
                      సరిమార్పు!
   మార్పు కాలమిచ్చే,
                       నిజతీర్పు!
   నీ నవ్వు,
       నీకు బలమవ్వు, రామా!

4. సన్ ఫ్లవర్ సరిటీచర్!
    మన కుండాలి ఆ నేచర్!
   సూర్యుడితో మన ఫ్యూచర్!
  సూర్యుడే కనిపించే క్రియేటర్!
    నీ నవ్వే ,
     నీకు బలమవ్వు ,  రామా!
_________


కామెంట్‌లు