ఎవరు మహిషాసురులు?శంకరప్రియ., శీల.,సంచారవాణి: 99127 67098
👌జగతికి వినాశనము
    కలిగించు దురాత్ములు!
    వారె మహిషాసురులు!
             ఓ తెలుగు బాల!

👌అహంకారము తోను
      విర్రవీగు ప్రబుద్ధులు!
      వారె మహిషాసురులు!
              ఓ తెలుగు బాల!

     ( తెలుగు బాల పదాలు., శంకరప్రియ.,)

👌"విశ్వ విజేతలు"గా విరాజిల్లవలెనని; అక్రమముగా, అన్యాయముగా వ్యవహరించు వారే.. "లోక కంటకులు"! వారు.. అధికార దాహంతో, అహంకారంతో, కన్నుమిన్ను కానకుండా విర్రవీగు చున్నారు! వారు.. అత్యాశతో, అత్యాచారములు కొనసాగించు చున్నారు! అటువంటి వారే.. "మహిషాసురుని ప్రతిరూపాలు!"

👌అపరాజితాదేవి..  దివ్య మహాశక్తిగా అవతరించి; మహిషాసురుని ప్రతినిధులైన, దుర్మార్గుల మదగర్వమును అణచివేస్తున్నది! ఈ విశ్వంలోని సకలప్రాణికోటిని కాపాడుచున్నది! ఆ విధముగా అందరికీ అభయప్రదానం కల్గించుచున్నది, జగదాంబ!
       శివమస్తు! శ్రీరస్తు!

 🚩ఉత్పల మాల 🚩
      ఇమ్మహిషాసుర ప్రతిము లెందఱో ముందుయుగాలఁ బుట్టి వి 
      శ్వమ్మున కెగ్గొనర్ప "ననివార్య మహాజనశక్తిగా” సమై 
      క్యమ్మయి దుష్ట రాక్షసుల గర్వమడంచి జగమ్ము గాతు నం 
       చమ్మ భవాని కూర్మి నభయ మ్మిడియెన్ సకల ప్రజాళికిన్.

          🚩తేటగీతి🚩
    ఇది మహాశక్తి విజయము! ఇది దురంత 
    దుర్మద దురాక్రమణ దురుద్యోగములకు
      దుర్భర పరాజయమ్ము! ఘాతుక కిరాత 
      జాతి పెనుభూతములకు శాశ్వత సమాధి!!

         ("మధురకవి" డా. కరుణశ్రీ, ఉదయశ్రీ సంపుటము నుండి.,)

కామెంట్‌లు