కవితాస్వాదనము;-రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
కవిత్వం
కవిగారి ఆవేశం
అతనిని ఆపటం
అతికష్టం

కవిత్వం
కవికి తీరనిదాహం
అతనిని తృప్తిపరచటం
అసంభవం

కవిత్వం
కవిగారి పైత్యం
అతనిని కక్కించటం
ఖాయం

కవిత్వం
కవికి ప్రేరణం 
పూరణం
పిమ్మట ప్రసరణం

కవిత్వం
కవిగారి చింతనం 
కూర్చటం
కడకు బహిరంగపరచటం

కవిత్వం
అస్వాదకులకు అద్భుతం
అమూల్యం
అమోఘం

కవిత్వం
కవిగారిచిత్తం
చెక్కినశిల్పం
చూపినదృశ్యం

కవిత్వం
చదువరులకు 
సులభం సూక్ష్మం
చాలా సరళం

కవిత్వం
కవిగారి సంకల్పం
సంకలనం
సమర్పణం

కవిత్వం
అందం
ఆనందం
కవిగారి అంతరంగం

కవిత్వం
కవిగారి కష్టఫలం
అభినందించటం
అందరి కర్తవ్యం


కామెంట్‌లు