@వాడుకుని.... ఆడుకుంటోంది...., !@ కోరాడ నరసింహా రావు !
విజ్ఞాన పంజరంలో... 
         బాల్యవినోదం
            బందీఐపోయింది !

స్వేచ్చావిహంగంలాంటి. 
  బాల్యావస్థ... సెల్లుకే... 
     పరిమితమైపోయింది !!

ప్రపంచాన్ని దరికి జేర్చి...
    తనని ప్రపంచానికి... 
      దూరం చేసేస్తోంది... !

మెదడు అలసిపోతూ... 
  శరీరావయవాల నన్నింటినీ 
     సోమరిపోతులను... 
       చేసేస్తోంది... !

 శ రీ రాన్నంతటినీ.... 
   రేడియేషన్ తో నింపేసి... 
     స్వశక్తిని పీల్చి... 
       పిప్పిచేసేస్తోంది... !

మనుషులని...
  మనుషుల్లా కాక... 
    రోబోలను చేసి... 
     ఆడిస్తోంది... !

కృతకానంద మాయతో... 
   సహజానందాన్ని... 
    హరించేస్తూ... 
     మనిషిని వాడుకుని... 
      ఆడుకుంటోంది విజ్ఞానం!!
     *******

కామెంట్‌లు