: ప్రధానోపాధ్యాయుడు సిల్మా నాయక్ సార్;-దుంపాలా రాజేష్ తరగతి :8వ తరగతి; -ఇంజాపూర్;-చరవాణి 9392576737
మా పాఠశాలలో మంచి ప్రధానోపాధ్యాయుడు మా సిల్మా నాయక్ సార్...!


 ప్రతిక్షణం ప్రతి విద్యార్థిని గమనిస్తూనే ఉంటాడు మా సిల్మా నాయక్ సార్...!


 మాకు ఏ అపద వచ్చిన సహాయం చేస్తాడు
మా సిల్మా నాయక్ సార్...!


అలాగే మేము ఏం
సహాయం అడిగినా
చేస్తాడు మా సిల్మా
 నాయక్ సార్...!

సిల్మా నాయక్ సార్
 అందరితో కలిసి
 మెలిసి ఉంటారు


అంత గొప్ప మా సిల్మా నాయక్ సార్ కి నా వందనాలు

కామెంట్‌లు