ప్రకృతి నేస్తమా; - వెంకట రమణారావు - సెల్ ; 9866186864
 వెన్నెల రాత్రి
పాల ధారలా 
కురుస్తున్న జాబిలి
వెలుగులు, 
మందంగా చల్లగా
మెల్లగా వీస్తున్న 
శిశిర గాలి, 
విచ్చుకున్న పువ్వుల
పరిమళం , 
ఎక్కడో వినిపిస్తున్న 
ఒక మధుర కంఠం
మృదు మధుర 
భావ గీతం, 
ఓ ప్రకృతి నేస్తమా
నీ ప్రేమ సరోవరం లో
మమ్మల్ని ముంచెత్తి
మనసులకి స్వాంతన 
ఇస్తున్నావు, 
నీకేమి ఇవ్వగలం
బదులుగా, 
తల్లి ఒడి లో బిడ్డ లా
నీ కంటి పాపలుగా
నిన్ను కాపాడుకుంటూ
నీ నీడలో జీవిస్తాం.

కామెంట్‌లు