ఈ వెన్నెల వెలుగుల్లో; - ప్రభాకర్ రావు గుండవరం(మిత్రాజీ)ఫోన్ నం.9949267638
పున్నమి వచ్చింది
కార్తీక పున్నమి వచ్చిందీ 
చల్లని వెన్నెల మన మనసులను
ఆనంద పరిచింది !! పున్నమి!!

ఈ వెన్నెల వెలుగుల్లో
మనము దోబూచులాడాలి
దోబూచులాడుతూ ఈ వెన్నెలను
కడవల్లో నింపాలి !! పున్నమి!!

అందమైన మన ప్రేమకు మనము
అభిషేకం చేయాలి
వెన్నెల అభిషేకం చేయాలి
ప్రేమాభిషేకం చేయాలి!! పున్నమి!!

నువ్వూ నేనూ నేనే నీవై
శరత్ చంద్రమై వెలగాలి
ఈ శారద రాత్రి శృంగార నావలో 
మన ప్రేమ యాత్ర సాగించాలి
కార్తీక పున్నమ పడుచుదనంతో
మన దాంపత్యం పచ్చగ సాగాలి!! పున్నమి!!

కామెంట్‌లు