న్యస్తాక్షరి (జా నీ గా రు);-ఎం. వి. ఉమాదేవి.
 (జా)జిమల్లెనవ్వె జాబిల్లి రాగను 
(నీ)టకలువలన్ని నిల్చి చూసె 
(గా)లిలోనదేలి గంధమ్ము వాసనల్ 
(రు)ద్ర గుడినిజేరె భద్రముగను !!

కామెంట్‌లు