అక్రమాన్ని...సద్వినియోగిస్తే..!;-.కోరాడ నరసింహా రావు.
అవినీతి సొమ్మంతా గుంజి... 
 తెచ్చేసిన...,అభివృద్ధి పధంలో
 పయనించమా మనం !
చక్కనిరోడ్డులు, డ్రైనేజీలతో... 
 ఊళ్లు కళకళ లాడి... 
 పరిశుభ్రతతో ఆరోగ్యమే... 
 చేకూరదా మనకు !
 పేదరికమేపోయి...కూడుగుడ్డలతో...
సొంతగూటిలోహాయిగా...  ఉండమా మనం !

పట్టుబడుతున్న బంగారం...! 
దాడుల్లో దొరుకుతున్న   
 .... కోటానుకోట్ల ధనం !!
ఏమైపోతుందో... ఎవరికెరుక 

లక్షలెన్నో మూల్గుతూ ఉన్నా... 
 కోట్లకొరకు పరుగులుతీసే... 
ఆశబోతుల ఆట కట్టించాలి !
దేశ ప్రజలంత హాయిగా... 
బ్రతుకు గడపాలి !!
    ********


కామెంట్‌లు